Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů


Společnost KONY trade, s.r.o. se sídlem Selská ul. 15/57, 61400 Brno - Maloměřice, IČ 29209145, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65904 prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou.


I.
Základní ustanovení

KONY trade, s.r.o. je podle čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) správce osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti
(jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).
Kontaktní údaje správce osobních údajů jsou:
adresa: Selská ul. 15/57, 61400 Brno - Maloměřice
email: objednavky@husse.cz
telefon: +420 777 773 900

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností KONY trade,s.r.o. (dále jen „správce osobních údajů“) během Vašeho používání Internetových stránek HUSSE - https://czech.husse.com (dále jen „Internetové stránky“) a dále na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti,oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím Internetových
stránek nebo při koupi produktů značky HUSSE. Poskytnutí jakýchkoliv údajů je dobrovolné a zakládá se na Vašem svobodném rozhodnutí.


III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
• plnění smluvního vztahu mezi Vámi a správcem osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce osobních údajů na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních
sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Účelem zpracování osobních údajů je:
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem
osobních údajů; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky
(jméno a adresa, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez
poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce osobních údajů plnit,
• účetní a daňové účely (plnění právních povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy),
• správa uživatelských účtů (např. při zadání osobních údajů v elektronických formulářích dostupných na
Internetových stránkách),
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.


IV.
Zpracovávané osobní údaje


Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo identifikátor digitální
komunikace. Správce osobních údajů je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získal:
• jméno a příjmení; kontaktní adresa (ulice, město, PSČ); název společnosti; IČO; DIČ; e-mail a telefon – pro účel: plnění smluvního vztahu, správu uživatelských účtů, zasílání obchodních sdělení a nabídky výrobků a služeb, účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností,
• číslo platební karty - pro účel: plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností.
Správce osobních údajů je oprávněn shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím
automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.


V.
Použití COOKIES

Cookies jsou obsahově malé soubory ve Vašem prohlížeči, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na naše Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.
Soubory cookies zejména:
• slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky,
•umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem,
• napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele. Správce osobních údajů cookies používá v případě, že navštívíte naše Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.
Soubory cookies můžete v nastavení svého Internetového prohlížeče odmítnout nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud nám ale nepovolíte použití cookies, některé funkce nemusí fungovat tak, jak by měly.

VI.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce osobních údajů a zpracovatelé)


Správce osobních údajů Vaše osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým
zpracovatelům a správcům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování,
případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Příjemci osobních údajů jsou osoby:
• podílející se na dodání zboží / realizaci plateb na základě smlouvy - externí partneři franšízy (distributoři) a externí
dopravci (PPL),
• zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
• zajišťující účetní a poradenské služby (externí účetní kancelář) a dále provozovatelé datových úložišť a záloh.
Správce osobních údajů nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU). Konkrétní seznam příjemců osobních údajů je dostupný na vyžádání u správce osobních údajů.

 VII.
Doba uchovávání údajů


Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je správce osobních údajů povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme za účelem:
• plnění smluvního vztahu - po dobu: nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem osobních údajů a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu trvání smluvního
vztahu a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu),
• správy uživatelských účtů - po dobu: trvání příslušného uživatelského účtu,
• zasílání obchodních sdělení - po dobu: než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
marketingu, nejdéle však 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobních údajů Vaše osobní údaje vymaže.
.


VIII.
Vaše práva


Za podmínek stanovených v GDPR máte:
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce osobních údajů
uvedený v čl. I těchto Zásad zpracování osobních údajů.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno
Vaše právo na ochranu osobních údajů.
V případě jakýchkoli nejasností se na nás neváhejte obrátit s dotazem.

IX.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

• Správce osobních údajů prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů.
• Správce osobních údajů přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů
v listinné podobě.
• Správce osobních údajů prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

X.
Závěrečná ustanovení


• Odesláním objednávky z Internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a se Zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
• Správce osobních údajů je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých Internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou
adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

Scroll